Twierdza Kołobrzeg

Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe

Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe

Bractwo powstało 29 lipca 2011 roku jako organizacja kultywująca tradycje strzeleckie, propagowanie i upowszechnianie strzelectwa, także z broni czarnoprochowej oraz promocję historii Powiatu Kołobrzeskiego. Organizacja angażuje się w działalność społeczną miasta i powiatu, poprzez organizację wystaw i prezentacji, a także strzelanie z armaty podczas ważnych uroczystości o charakterze państwowym, sportowym i rekreacyjnym. Bractwo posiada własne mundury. Członkowie uświetniają w nich swoją obecnością ważne ceremonie.

Prezes: Tomasz Tamborski
Wiceprezes i ceremoniarz: Daniel Lipski
Skarbnik: Artur Wasiewski
Sekretarz: Krzysztof Klinkosz
Strzelmistrz: Robert Dziemba
Chorąży: Dariusz Zawadzki

Komisja Rewizyjna:
Artur Wasiewski
Tomasz Stępień
Mirosław Kędziorski

Siedziba: ul. Gen. Józefa Bema 5, 78-100 Kołobrzeg,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 500-166-222

KRS: 0000397801
REGON: 321256550
NIP: 6711817626

Statut Bractwa Kurkowego

PREAMBUŁA

My Członkowie Założyciele, stawiając sobie za cel głoszenie chlubnej historii Narodu Polskiego pośród Narodów Europy, upowszechnianie sportów strzeleckich, upowszechnianie kolekcjonerstwa broni palnej, uroczyście i jednomyślnie postanawiamy powołać do życia Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe, nadając mu statut o następującej treści:

STATUT

KOŁOBRZESKIEGO BRACTWA KURKOWEGO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu, zwane dalej Bractwem, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.
 2. Bractwo jest stowarzyszeniem o charakterze strzeleckim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy o broni i amunicji.
 3. Bractwo jest stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu przepisów o broni i amunicji, a w szczególności w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.

§2

Siedzibą Bractwa jest miasto Kołobrzeg.

§3

Terenem działania Bractwa jest obszar Powiatu Kołobrzeskiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§4

Bractwo może być członkiem związków i stowarzyszeń, a także należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji strzeleckich, organizacji kolekcjonerskich, organizacji zajmujących się rekonstrukcjami historycznymi oraz innych, o ile ich cele są zgodne z celami statutowymi Bractwa.

§5

Bractwo może używać strojów organizacyjnych, logo, odznak, medali i oznak oraz pieczęci, według wzoru przedstawionego przez Zarząd Bractwa i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Bractwa.

§6

Bractwo może posiadać sztandar organizacyjny, nad którym pieczę sprawuje Chorąży Bractwa, według wzoru przedstawionego przez Zarząd Bractwa i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Bractwa.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§7

Cele Bractwa obejmują zadania w zakresie:

 1. Rozwoju kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania dyscyplin sportu zaliczanych do strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego) i strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC), sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej;
 2. Popularyzowania i upowszechniania strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC), sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej;
 3. Rozpowszechniania wiedzy z zakresu strzelectwa, w tym strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC);
 4. Kolekcjonerstwa broni palnej, rozpowszechniania kolekcjonerstwa broni palnej pośród mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej;
 5. Rozpowszechniania wiedzy historycznej o Powiecie Kołobrzeskim;
 6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a w szczególności rozwój Powiatu Kołobrzeskiego;
 7. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. Krzewienia uczuć patriotycznych wśród młodego pokolenia, popularyzowania tradycji i historii oręża polskiego, kształtowania i poszanowania osobistej odpowiedzialności obywateli za dziś i jutro Rzeczypospolitej, Powiatu Kołobrzeskiego i Unii Europejskiej;
 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w tym zachowania dziedzictwa kulturowego Pomorza Środkowego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Powiatu Kołobrzeskiego;
 11. Kultywowanie tradycji polskich bractw kurkowych oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 12. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 13. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 14. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności na terenie Powiatu Kołobrzeskiego;

§8

Sposobem realizacji celów Bractwa jest:

 1. Organizowanie szkoleń sportowych, zawodów sportowych, kursów, treningów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu strzelectwa: sportowego, strzelectwa z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC), strzelectwa rekreacyjnego, sportów obronnych i militarnych, w szczególności dla mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej;
 2. Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC), sportów obronnych i militarnych, w szczególności wśród mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej;
 3. Uprawianie strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC) i rekreacyjnego, oraz sportów obronnych i militarnych, w szczególności przez mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego i Rzeczypospolitej;
 4. Współdziałanie z samorządami województw, samorządami powiatów, w szczególności Powiatu Kołobrzeskiego, samorządami gmin, w szczególności gmin Powiatu Kołobrzeskiego, organami administracji publicznej, innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami oświatowymi oraz z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, w zakresie celów realizowanych przez Bractwo;
 5. Działania w celu pozyskania obiektu, adaptowaniu i przysposobieniu dla potrzeb strzelectwa sportowego, w tym z prochu czarnego (dymnego), strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC) i rekreacyjnego oraz prowadzenie w nim strzelnicy;
 6. Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych, strzelectwa praktycznego, strzelectwa dynamicznego (IPSC) i rekreacyjnego w środkach masowego przekazu;
 7. Organizowanie wystaw broni, w tym kolekcji broni palnej członków Bractwa;
 8. Zapewnianie możliwości realizacji kolekcjonerstwa broni palnej, w szczególności przez szerzenie wszelkiej wiedzy o broni, o bezpiecznym obchodzeniu się z bronią;
 9. Organizowanie spotkań kolekcjonerów broni palnej, dla rozwoju kolekcjonerstwa broni palnej i integracji środowisk kolekcjonerów broni palnej;
 10. Organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 11. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania celów Bractwa;
 12. Popularyzacja celów Bractwa wśród współobywateli i młodego pokolenia poprzez spotkania, wystawy, zawody strzeleckie, rekonstrukcje historyczne, działalność artystyczną i kolekcjonerską;
 13. Prowadzenie i propagowanie działalności wychowawczej, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 14. Proponowanie i propagowanie wśród młodzieży zachowań patriotycznych, prospołecznych i przeciwdziałania patologiom, w szczególności przez wychowanie w sportach strzeleckich, obronnych i militarnych;
 15. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami społecznymi w kraju i zagranicą, w zakresie celów realizowanych przez Bractwo;
 16. Wspieranie partnerstwa publiczno – prywatnego, oraz propagowanie współpracy organizacji pozarządowych (w tym organizacji pożytku publicznego) z organami samorządu i administracją publiczną;
 17. Prowadzenie działalności wydawniczej, kolportażowej czasopism, książek, broszur o tematyce z zakresu działania Bractwa;
 18. Wszelkie inne formy działania zmierzające do realizacji celów Bractwa;

ROZDZIAŁ III

Członkowie Bractwa, ich prawa i obowiązki

§9

Członek Bractwa może być:

 1. Członkiem zwyczajnym;
 2. Członkiem wspierającym;
 3. Członkiem honorowym;
 4. Kadetem;

§10

 1. Członkiem zwyczajnym Bractwa może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych, który nie jest prawomocnym wyrokiem sądu pozbawiony praw publicznych, który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy, składając deklarację pisemną. Deklaracji pisemnej nie składają członkowie założyciele stając się członkami zwyczajnymi przez podpisanie niniejszego statutu.
 2. Kandydata na członka zwyczajnego Bractwa przyjmuje Zarząd Bractwa, na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Bractwa, na roczny okres próbny. W czasie okresu próbnego kandydat na członka zwyczajnego bierze udział we wszystkich poczynaniach Bractwa i opłaca składki jak członek zwyczajny.
 3. Po rocznym okresie próbnym, na wniosek zarządu Bractwa, Walne Zebranie Bractwa przeprowadza głosowanie i podejmuje uchwałę o dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa (przyjęciu w poczet Bractwa). Uchwała o dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa będzie podjęta jednomyślnie, przez wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu Bractwa członków zwyczajnych Bractwa. W razie braku jednomyślności, kandydat na członka zwyczajnego nie zostaje przyjęty w poczet Bractwa.
 4. O wyniku głosowania i podjętej uchwale kandydat zostaje powiadomiony pisemnie lub wiadomością e-mail chyba, że był obecny na Walnym Zebraniu Bractwa.
 5. Po dopuszczeniu do pasowania, kandydat na członka zwyczajnego Bractwa uzyskuje status kandydata oczekującego na pasowanie na członka zwyczajnego Bractwa. Do obowiązków kandydata oczekującego należy uszycie munduru. Kandydat oczekujący musi wypełniać wszystkie obowiązki członka zwyczajnego.
 6. Pasowanie na członka zwyczajnego Bractwa odbywa się w dniu najbliżej imprezy organizowanej przez Bractwo, w regulaminowym umundurowaniu zgodnie z ceremoniałem Bractwa. Z chwilą pasowania na członka zwyczajnego Bractwa, kandydat oczekujący staje się członkiem zwyczajnym Bractwa.
 7. Nie dopuszczenie do pasowania nie podlega uzasadnieniu i nie upoważnia do zwrotu dotychczas uiszczonych składek.
 8. Od uchwały Walnego Zebrania Bractwa w sprawie niedopuszczenia do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do kolejnego Walnego Zebrania Bractwa, złożone za pośrednictwem Zarządu Bractwa. Uchwała odwoławcza uwzględniająca odwołanie o dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa będzie podjęta jednomyślnie, przez wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu Bractwa członków zwyczajnych Bractwa. W razie braku jednomyślności, kandydat na członka zwyczajnego nie zostaje przyjęty w poczet Bractwa, a jego odwołanie nie zostało uwzględnione przez Walne Zebranie Bractwa. Uchwała odwoławcza kolejnego Walnego Zebrania Bractwa jest ostateczna i nie podlega uzasadnieniu.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Bractwa może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spełniająca odpowiednio warunki stawiane członkom zwyczajnym.
 2. W poczet członków wspierających przyjmuje uchwałą Zarząd Bractwa na pisemny wniosek zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej, na podstawie rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych Bractwa.
 3. W pisemnym wniosku osoba zainteresowana zadeklaruje poparcie celów statutowych Bractwa, przestrzeganie postanowień statutu, wysokość składki miesięcznej jaką będzie regularnie płaciła.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Bractwa może zostać członek zwyczajny lub inna osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatu Kołobrzeskiego lub Bractwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa.
 3. Członkom honorowym wywodzącym się z członków zwyczajnych Bractwa, Walne Zebranie Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa może dodatkowo nadać tytuł honorowy, określony w uchwale Walnego Zebrania Bractwa.
 4. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich. Postanowienie to nie uchybia obowiązkom wynikającym z członkostwa zwyczajnego.
 5. Członek honorowy, który chce płacić składki, składa do Zarządu Bractwa pisemną deklarację określając wysokość deklarowanej składki członkowskiej.

§ 13

 1. Dokumentem przynależności do Bractwa jest Patent Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego, wręczany w dniu pasowania na członka zwyczajnego Bractwa.
 2. Wzór Patentu Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego przedstawia Zarząd Bractwa, a zatwierdza Walne Zebranie Bractwa.
 3. Członkowie założyciele Patent Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego otrzymają po jego zatwierdzeniu Walne Zebranie Bractwa.

§ 14

 1. Kadetem Bractwa może zostać niepełnoletni – obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemiec – bez względu na miejsce zamieszkania za pisemną zgodą rodziców (lub opiekunów prawnych), który ukończył 13 rok życia, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który nie był karany jako małoletni oraz który po zapoznaniu się ze Statutem Bractwa akceptuje jego zapisy.
 2. W poczet kadetów Bractwa przyjmuje uchwałą Zarząd Bractwa na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Bractwa oraz zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych), o której mowa powyżej.
 3. Po uzyskaniu pełnoletniości, jednak po okresie nie krótszym niż rok od przyjęcia w poczet kadetów Bractwa na wniosek Zarządu Bractwa, Walne Zebranie Bractwa przeprowadza głosowanie i podejmuje uchwałę o dopuszczeniu Kadeta do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa (przyjęciu w poczet Bractwa). Uchwała o dopuszczeniu do pasowania na członka zwyczajnego Bractwa musi być podjęta jednomyślnie, przez wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu Bractwa członków zwyczajnych. W razie braku jednomyślności Kadet nie został przyjęty w poczet Bractwa.
 4. Postanowienia §10 pkt 4-8 mają również zastosowanie do Kadetów kandydujących na członków zwyczajnych Bractwa.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni, kandydaci na członków zwyczajnych Bractwa, kandydaci oczekujący na pasowanie na członków zwyczajnych Bractwa, mają obowiązek:

a) przestrzegać zapisów niniejszego statutu;

b) regularnie opłacać składki członkowskie tj. z góry za co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy;

c) brać udział w zebraniach i wszystkich poczynaniach Bractwa, identyfikować się z jego celami, a szczególnie być obecnym w chwilach dla Bractwa doniosłych, brać udział w imprezach organizowanych przez Bractwo, gdy trzeba w regulaminowym umundurowaniu;

d) brać aktywny udział w pracach Bractwa i realizacji celów Bractwa;

e) propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa;

f) dbać o dobre imię Bractwa oraz jego członków.

 1. Członkowie wspierający Bractwa mają obowiązek:

a) przestrzegać zapisów niniejszego statutu;

b) regularnie opłacać składki członkowskie tj.; z góry za co najmniej jeden miesiąc, w wysokości przez siebie zadeklarowanej;

c) propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa;

d) dbać o dobre imię Bractwa oraz jego członków;

e) wywiązywać się z innych zadeklarowanych przez siebie zobowiązań.

 1. Członek honorowy ma obowiązek:

a) przestrzegać zapisów niniejszego statutu;

b) wywiązać się z dobrowolnie zadeklarowanych przez siebie zobowiązań.

 1. Kadeci mają obowiązek:

a) przestrzegać zapisów niniejszego statutu;

b) brać udział w zebraniach i wszystkich poczynaniach Bractwa, identyfikować się z jego celami, a szczególnie być obecnym w chwilach dla Bractwa doniosłych;

c) brać udział w imprezach organizowanych przez Bractwo;

d) brać aktywny udział w pracach Bractwa i realizować cele Bractwa;

e) propagować w swoim środowisku cele statutowe Bractwa;

f) dbać o dobre imię Bractwa oraz jego członków.

 1. Wszyscy członkowie Bractwa powinni:

a) dążyć wszystkimi siłami, wykorzystując posiadane możliwości do budowania prestiżu, podnoszenia rangi oraz wszechstronnego rozwoju Bractwa, jeżeli zdarzy się im być podejrzanym o popełnienie lub popełnić czyn niegodny, nie licujący z dobrym wizerunkiem Bractwa, a szczególnie narażający na szwank dobre imię Bractwa, samokrytycznie stosownie do zaistniałej sytuacji wnieść o zawieszenie członkowstwa lub wystąpić z Bractwa;

b) pielęgnować fundamentalną ideę dobrze rozumianej równości, współpracy, życzliwej pomocy i solidarności w pokonywaniu trudności, w realizacji celów Bractwa i własnych;

c) wystrzegać się prywaty, jako wysoce nagannej postawy pozostającej w sprzeczności z istotą Bractwa;

d) pozyskiwać do Bractwa nowych członków, ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież i wartościowych obywateli, w szczególności zamieszkałych na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

§ 16

 1. Wszyscy członkowie Bractwa po dopełnieniu obowiązków określonych w §15 mają prawo na jednakowych zasadach, z zastrzeżeniem postanowień punktu trzeciego niniejszego paragrafu:

a) uczestniczyć w zebraniach członków Bractwa;

b) uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Bractwa, w szczególności jeżeli mają być rozpatrywane sprawy ich dotyczące chyba, że Zarząd Bractwa postanowi inaczej;

c) do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Bractwa;

d) składać pisemne wnioski o zmianę swojego statusu w Bractwie;

e) złożyć pisemny wniosek o zawieszenie członkostwa w Bractwie – nie dłużej jednak niż na okres 1 roku;

f) korzystać z urządzeń, materiałów i sprzętu Bractwa według określonych zasad;

g) nosić strój i odznaki organizacyjne;

h) brać udział w zawodach strzeleckich i innych imprezach organizowanych przez Bractwo;

i) reprezentować Bractwo na zewnątrz, za zgodą Zarządu Bractwa w zakresie określonym w stosownym pełnomocnictwie pisemnym;

j) w razie śmierci członek Bractwa ma zapewniony udział Bractwa w pogrzebie z wszelkimi należnymi honorami,

 1. Członkowie zwyczajni Bractwa i członkowie honorowi wywodzący się z członków zwyczajnych Bractwa mają prawo brać czynny udział w zawodach o tytuł Króla Kurkowego.
 2. Wyłącznie członkowie zwyczajni Bractwa po sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresie płacenia składek i co najmniej rocznym członkostwie zwyczajnym w Bractwie, mają prawo wybierać i być wybieranymi do władz Bractwa (czynne i bierne prawo wyborcze do władz Bractwa). Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą wyboru pierwszych władz Bractwa oraz Członków Założycieli, którzy mają czynne i bierne prawo wyborcze od momentu podpisania statutu.
 3. W razie wątpliwości, co do posiadania przez członka zwyczajnego Bractwa czynnego i biernego prawa wyborczego, rozstrzyga Zarząd Bractwa uchwałą.

§ 17

 1. Członkowie Bractwa mogą być wyróżniani i nagradzani przez Zarząd Bractwa za aktywny udział w realizacji celów Bractwa:

a) Dyplomem honorowym;

b) Odznakami za wyniki sportowe;

c) Medalem pamiątkowym Bractwa;

d) Krzyżem Honorowym Bractwa;

e) Honorową Gwiazdą Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego, Krzyżem Honorowym Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego;

f) Nagrodą rzeczową;

g) innym wyróżnieniem lub nagrodą uchwaloną przez Zarząd Bractwa.

 1. Wzory wyróżnień i nagród oraz regulamin określający szczegółowy tryb ich przyznawania przedstawi Zarząd Bractwa, a zatwierdzi Walne Zebranie Bractwa.
 2. Członkom Zarządu Bractwa nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Walne Zebranie Bractwa, na wniosek pozostałych członków Zarządu Bractwa.

§ 18

 1. Wobec członków Bractwa naruszających postanowienia Statutu, nie przestrzegających uchwał władz Bractwa, stosownie do zaistniałych okoliczności mogą być zastosowane następujące kary:

a) upomnienie;

b) nagana;

c) odsunięcie od startu w zawodach Bractwa;

d) skreślenie z listy członków Bractwa, za nieusprawiedliwione zaleganie w opłacie składek członkowskich powyżej 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu oznaczonym jako ostateczne, wskazującym termin do zapłaty wszystkich zaległych składek na 7 dni od dnia odebrania korespondencji.

 1. Decyzję o zastosowaniu kary podejmuje uchwałą Zarząd Bractwa.
 2. Kara upomnienia ulega zatarciu po okresie 6 miesięcy, a kara nagany ulega zatarciu po okresie 12 miesięcy, od momentu zastosowania kary.
 3. Członek Bractwa, wobec którego zastosowano karę w terminie 14 dni od doręczenia mu uchwały o zastosowaniu kary, może odwołać się do Walnego Zebrania Bractwa, składając stosowne pismo za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej Bractwa.
 4. Zarząd Bractwa może również wnioskować do Walnego Zebrania Bractwa o pozbawienie członka:

a) tytułu honorowego;

b) godności członka honorowego;

c) o wykluczenie członka z Bractwa, w szczególności za działania na szkodę Bractwa oraz w wyniku pozbawienia prawomocnym wyrokiem sądu praw publicznych lub skazania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 19

 1. Zawieszenie członkostwa w Bractwie może nastąpić w wyniku:

a) zaniedbywania obowiązków członka, a szczególnie nie opłacanie składek co najmniej za dwa miesiące, wszczętego przeciwko członkowi postępowania karnego do czasu jego zakończenia;

b) złożenia wniosku do Walnego Zebrania Bractwa o pozbawienie godności członka honorowego lub o wykluczenie członka z Bractwa;

c) złożonego odwołania członka do Walnego Zebrania Bractwa na uchwałę o skreśleniu z listy członków Bractwa;

d) na wniosek zainteresowanego (§15 pkt 1 lit. e).

 1. Decyzję o zawieszeniu członkostwa podejmuje uchwałą Zarząd Bractwa, a w przypadku opisanym w §19 pkt 1 lit c, zawieszenie członkostwa następuje z mocy postanowień statutu.
 2. Członek zawieszony w prawach, poza przypadkiem określonym w §19 pkt 1 lit a i b, ma zawieszone bierne i czynne prawo wyborcze, do czasu ustania zawieszenia członkostwa, z zastrzeżeniem postanowień §16 ust 3.

§ 20

 1. Ustanie członkostwa w Bractwie następuje w wyniku:

a) dobrowolnego wystąpienia z Bractwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Bractwa;

b) skreślenia z listy członków Bractwa przez Zarząd Bractwa;

c) wykluczenia z Bractwa przez Walne Zebranie Bractwa;

d) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej.

 1. Z chwilą ustania członkostwa ustają wszelkie roszczenia członka w stosunku do Bractwa, z wyjątkiem praw orzeczonych prawomocnymi wyrokami sądowymi w postępowaniu cywilnym.

ROZDZIAŁ IV

Władze Bractwa tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia składu oraz ich kompetencje

§ 21

 1. Władzami Bractwa są:

a) Walne Zebranie Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego (Walne Zebranie Bractwa);

b) Zarząd Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego (Zarząd Bractwa);

c) Komisja Rewizyjna Kołobrzeskiego Bractwa Kurkowego (Komisja Rewizyjna Bractwa).

 1. Zarząd Bractwa i Komisja Rewizyjna Bractwa pochodzą z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Bractwa na następujących zasadach:

a) w pierwszej kolejności określa się uchwałą ilość członków Zarządu Bractwa i ilość członków Komisji Rewizyjnej Bractwa;

b) kandydatem może być wyłącznie członek posiadający bierne i czynne prawo wyborcze (§16 pkt 3 statutu), obecny fizycznie na Walnym Zebraniu Bractwa;

c) zgłaszającym kandydaturę może być wyłącznie członek posiadający bierne i czynne prawo wyborcze (§16 pkt 3 statutu);

d) nie ogranicza się liczby kandydatów;

e) głosuje się na poszczególnych kandydatów.

 1. Odwołanie członka Zarządu Bractwa oraz członka Komisji Rewizyjnej Bractwa może dokonać jedynie Walne Zebranie Bractwa.

§ 22

 1. Walne Zebranie Bractwa jest najwyższą władzą Bractwa.
 2. Walne Zebranie Bractwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa raz w roku w pierwszym kwartale.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa z mocy własnej uchwały w dowolnym czasie, obowiązany jest jednak je zwołać w ciągu 30 dni na pisemny wniosek:

a) Komisji Rewizyjnej Bractwa z mocy jej uchwały;

b) co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Bractwa, złożony do Komisji Rewizyjnej Bractwa i przekazany Zarządowi Bractwa, po tym terminie niezwłocznie zwołuje je Komisja Rewizyjna Bractwa lub działający łącznie członkowie zwyczajni Bractwa wnioskujący o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Bractwa.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Bractwa należy, w szczególności:

a) ocena działalności Bractwa za okres od ostatniego Walnego Zebrania Bractwa;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej Bractwa;

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Bractwa, udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Bractwa;

d) uchwalanie zmian w statucie;

e) uchwalanie programów i planów działania Bractwa;

f) uchwalenie rozpoczęcia lub zakończenia działalności gospodarczej, uchwała o rozpoczęciu działalności gospodarczej określi szczegółowy przedmiot działalności, zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencje osób odpowiedzialnych za prowadzenie działalności gospodarczej;

g) odwołanie i wybór Zarządu Bractwa oraz jego członków, Komisji Rewizyjnej Bractwa oraz jej członków;

h) na wniosek Zarządu Bractwa uchwalanie wysokości i zasad płacenia składek członkowskich;

i) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Bractwa;

j) uchwalanie regulaminów prac Zarządu Bractwa i Komisji Rewizyjnej Bractwa;

k) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Bractwa;

l) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Bractwa, Komisję Rewizyjną Bractwa oraz członków Bractwa i podejmowanie w tych sprawach odpowiednich uchwał.

 1. Oprócz spraw określających w statucie inną większość głosów i quorum (§10 pkt 3 i 8, §14 pkt 3, §23 pkt 11, §33 pkt 1), uchwały Walnego Zebrania Bractwa zapadają w wyniku głosowania jawnego bezwzględną większością głosów ważnych w obecności, co najmniej 1/2 członków Bractwa mających bierne i czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §22 pkt 8 i 9.
 2. W razie braku wymaganego quorum, Walne Zebranie Bractwa zwołuje Zarząd Bractwa w drugim, z góry ustalonym terminie, nie dłuższym niż za 14 dni.
 3. Uchwały podjęte w drugim terminie są wiążące bez względu na liczbę obecnych członków mających bierne i czynne prawo wyborcze. Postanowienie to nie uchyla postanowień o większości i quorum, określonych w szczególnych postanowieniach statutu (§10 pkt 3 i 8, §14 pkt 3, §23 pkt 11, §33 pkt 1).
 4. Walne Zebranie Bractwa nie podejmuje uchwał w głosowaniu tajnym.
 5. O rodzaju, tematyce, terminie i miejscu Walnego Zebrania Bractwa wszyscy członkowie Bractwa powinni zostać powiadomieni listownie lub pocztą email lub przez ogłoszenie na stronie internetowej lub w inny sposób, który zapewnia dotarcie wiadomości do członków zwyczajnych Bractwa, z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni. W informacji będącej zwołaniem Walnego Zebrania Bractwa przedstawia się proponowany porządek obrad oraz projekty planowanych uchwał.
 6. Honorowi członkowie Bractwa, o ile nie są jednocześnie członkami zwyczajnymi, oraz członkowie wspierający i kadeci biorą udział w Walnym Zebraniu Bractwa z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 7. Podjęte uchwały i wybór dokonany przez Walne Zebranie Bractwa obowiązują wszystkich członków Bractwa od momentu ich podjęcia chyba, że co innego wynika z treści uchwały.

§ 23

 1. Zarząd Bractwa kieruje działalnością Bractwa między Walnymi Zebraniami Bractwa, reprezentuje Bractwo na zewnątrz oraz działa w jego imieniu.
 2. Zarząd Bractwa działa według regulaminu prac Zarządu uchwalonego Przez Walne Zebranie Bractwa. Zarząd Bractwa podejmuje decyzje większością głosów w formie uchwał, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Bractwa.
 3. Kadencja Zarządu Bractwa trwa siedem lat.
 4. Zarząd składa się, z 3 do 7 osób do pełnienia następujących funkcji:

a) Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu z głosem decydującym przy podejmowaniu uchwał i odpowiada za jego działania;

b) Wiceprezes Zarządu wypełnia wszystkie obowiązki prezesa podczas jego nieobecności;

c) Członek Zarządu – Sekretarz sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu i zebrań członków, prowadzi korespondencję oraz inną dokumentację prawną i formalną jak również ewidencję członków Bractwa,

d) Członek Zarządu – Skarbnik prowadzi sprawy majątkowe i finansowe łącznie z egzekwowaniem składek członkowskich;

e) Członek Zarządu – Strzelmistrz – dba o organizację, bezpieczeństwo i inne sprawy związane ze strzelaniami wraz ze stosowną dokumentacją;

f) Członek Zarządu – Chorąży – dba o sztandar Bractwa i godnie go prezentuje z zachowaniem wymaganego ceremoniału;

g) Członek/członkowie Zarządu.

 1. Wyboru Zarządu dokonuje się w oparciu o §21 ust. 4 lit. a-e statutu, według następującej zasady:

a) w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu spośród zgłoszonych kandydatów;

b) następnie dokonuje się wyboru pozostałych członków Zarządu Bractwa spośród kandydatur zgłoszonych przez Prezesa Zarządu oraz innych uprawnionych członków Bractwa;

c) po wyborze, nowy Zarząd Bractwa zbiera się na swe pierwsze posiedzenie w pełnym składzie powierzając funkcje wymienione w §23 pkt 4 wybranym członkom Zarządu Bractwa.

 1. Zarząd Bractwa ma prawo, w drodze własnej uchwały, powołać do swego składu do 2 innych członków Bractwa w miejsce członków, których mandaty wygasły w czasie trwania kadencji. Jeżeli w czasie kadencji liczba członków zarządu, których mandaty wygasły nie pozwoli na uzupełnienie składu przez Zarząd, zwołuje się nadzwyczajne Walne Zebranie Bractwa, w trybie §22 pkt 4 statutu, w celu dokonania wyborów uzupełniających.
 2. Członek zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej Bractwa.
 3. Uchwały Zarządu Bractwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu w tym prezesa i/lub wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głosem decydującym jest głos Prezesa Zarządu lub podczas jego nieobecności – głos Wiceprezesa Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu Bractwa podejmowane są w głosowaniu jawnym i są protokołowane.
 5. W razie gdy Zarząd Bractwa składa się z mniejszej liczy osób niż liczba stanowisk określonych w §23 pkt 4, Zarząd postanowi o połączeniu stanowisk na czas swojej kadencji, określając łączone stanowiska.
 6. W skład zarządu powołuje Walne Zebranie Bractwa większością 9/10 głosów ważnych przy obecności co najmniej 9/10 członków zwyczajnych Bractwa. Taka sama większość jest wymagana dla odwołania osoby będącej członkiem Zarządu Bractwa. Do czasu powołania kolejnego Zarządu Bractwa, funkcję sprawuje dotychczasowy Zarząd Bractwa. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie do odwołania całego Zarządu Bractwa.

§ 24

Do kompetencji i zakresu działań Zarządu Bractwa należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Bractwa oraz kierowanie bieżącą działalnością Bractwa, zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Reprezentowanie Bractwa wobec władz i organów administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej oraz innych organizacji i instytucji.
 3. Przygotowywanie:

a) planów działania, budżetu i bilansu rocznego Bractwa;

b) wszelkich dokumentów w sprawach należących do kompetencji Zarządu Bractwa.

 1. Określanie zasad i zakresu współpracy Bractwa z innymi organizacjami i osobami prawnymi.
 2. Organizowanie przynajmniej raz w kwartale zebrań członków Bractwa.
 3. Organizowanie zawodów strzeleckich i innych imprez Bractwa.
 4. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej Bractwa dotyczących działalności gospodarczej i finansowej Bractwa.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie:

a) zwołania Walnego Zebrania Bractwa;

b) gospodarki funduszami, ruchomościami i nieruchomościami;

c) wniosków o zmianę statusu członka;

d) przyznania nagród i wyróżnień;

e) nakładania kar dyscyplinarnych;

f) zawieszania członkostwa.

 1. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Bractwa w sprawie:

a) zatwierdzenia wysokości oraz składników opłacanych składek członkowskich;

b) nadania godności członka honorowego;

c) pozbawienia godności członka honorowego;

d) nadania tytułu honorowego;

e) pozbawienia tytułu honorowego;

f) wykluczenia członka z Bractwa.

 1. Dokonywanie wiążącej, członków Bractwa i organy Bractwa, wykładni postanowień statutu.
 2. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności statutowej Bractwa, nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Bractwa.

§ 25

Do wyłącznych kompetencji Zarządu Bractwa należy określanie zasad:

a) pozyskiwania środków finansowych;

b) ustalanie wysokości odpłatności za usługi i świadczenia Bractwa;

c) stosowania odroczeń i ulg w egzekwowaniu należności.

§ 26

Podjęte uchwały Zarząd Bractwa przedstawia Komisji Rewizyjnej Bractwa celem oceny zgodności ze statutem i obowiązującym prawem, za wyjątkiem uchwał podjętych w oparciu o §24 pkt 10 statutu.

§ 27

Posiedzenia Zarządu Bractwa zwołuje Prezes lub Wiceprezes, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w ciągu miesiąca.

§ 28

 1. Wyboru Komisji Rewizyjnej Bractwa dokonuje się w oparciu o §21 pkt 2 lit. a-e statutu.
 2. Komisja Rewizyjna Bractwa jest organem odrębnym od Zarządu Bractwa i nie podlegającym Zarządowi Bractwa w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru, jest organem nadzorującym działalność Bractwa i Zarządu Bractwa.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Bractwa trwa trzy lata.
 4. Komisja Rewizyjna Bractwa składa się, z co najmniej trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Bractwa.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Bractwa wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bractwa, który zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej Bractwa oraz kieruje jej pracami.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Bractwa maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Bractwa z głosem doradczym.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Bractwa nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Bractwa, nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Bractwa w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 8. Komisja Rewizyjna Bractwa ma prawo, w drodze własnej uchwały, powołać do swego składu jednego członka spośród członków Bractwa, w miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji.
 9. Jeżeli w czasie kadencji liczba wybranych członków Komisji Rewizyjnej Bractwa zmniejszy się do mniej niż 2 osób, zwołuje się walne zebrania nadzwyczajne w trybie §22 pkt 4 statutu, w celu dokonania wyborów uzupełniających.
 10. Komisja Rewizyjna Bractwa w celu wykonania swoich zadań kontrolnych uprawniona jest do:

a) żądania od Zarządu Bractwa przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Bractwa,

b) żądania od członków Zarządu Bractwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

c) wstrzymania wykonania uchwały Zarządu Bractwa w przypadku gdy mogłoby to narazić Bractwo na szkodę lub gdy uchwała jest niezgodna z statutem albo obowiązującym prawem, wstrzymaną uchwałę przedstawia do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków, co nie dotyczy uchwał podjętych w oparciu §24 pkt 10 statutu.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Bractwa należy:

 1. Kontrolowanie i ocena:

a) działalności gospodarczej i finansowej Bractwa,

b) przestrzegania zasad legalności oraz celowego i oszczędnego gospodarowania funduszami i majątkiem Bractwa,

c) prawidłowości i terminowości opłacania składek członkowskich, d) zgodności uchwał, zarządzeń i działań Zarządu Bractwa ze statutem i obowiązującym prawem.

 1. Przedstawianie Zarządowi Bractwa uwag i wniosków z dokonanej kontroli.
 2. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Bractwa.
 3. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Bractwa o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Bractwa.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Bractwa o odwołanie Zarządu Bractwa lub poszczególnych członków Zarządu Bractwa.
 5. Wszczęcie i regulaminowe prowadzenie procedury odwoławczej członków Bractwa na zasadność zastosowanych wobec nich kar §18 pkt 4.
 6. Mediacje w razie konfliktów wewnątrz Bractwa, włącznie z powołaniem zespołu mediacyjnego.
 7. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Bractwa w sytuacji niedotrzymania terminu, o którym mowa w §22 pkt 4 lit. a i b.
 8. Informowanie organów ścigania o stwierdzonych nieprawidłowościach i działaniach sprzecznych z obowiązującym prawem, przede wszystkim tych, które noszą znamiona przestępstwa.
 9. Czynności lustracyjne jak w pkt. 1 Komisja Rewizyjna Bractwa wykonuje obligatoryjnie przed zwyczajnym Walnym Zebraniem Bractwa, a przed nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Bractwa wykonuje, jeżeli wymaga tego program zebrania. Nie ogranicza się dorywczych kontroli wycinkowych według programu prac komisji po uzgodnieniu ich terminów z zarządem.

ROZDZIAŁ V

Sposób reprezentowania Bractwa. Majątek Bractwa.

§ 30

 1. Oświadczenia woli w imieniu Bractwa składają działając samodzielnie Prezes Zarządu Bractwa lub/i Wiceprezes Zarządu Bractwa. Oświadczenia woli w imieniu Bractwa składają także działający łącznie dwaj inni członkowie Zarządu Bractwa, z kontrasygnatą Prezesa Zarządu Bractwa lub Wiceprezesa Zarządu Bractwa.
 2. Jednorazowo Zarząd Bractwa może udzielić pełnomocnictwa innym członkom Bractwa do składania oświadczeń woli w imieniu Bractwa, w sprawach szczególnych.

§ 31

 1. Majątek Bractwa składa się z majątku ruchomego, nieruchomości, praw majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Bractwo uzyskuje środki finansowe z:

a) składek członkowskich,

b) darowizn, zapisów, subwencji, dotacji,

c) dochodów z majątku,

d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej dla potrzeb statutowych,

e) dochodów z imprez sportowych, kulturalnych itp.

 1. Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność organizacyjną i statutową Bractwa.
 2. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Bractwo lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Bractwa w stosunku do:

a) członków zwyczajnych Bractwa, członków organów Bractwa;

b) pracowników Bractwa;

c) małżonków członków zwyczajnych Bractwa, małżonków członków organów Bractwa, małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia;

d) osób związanych z członkami zwyczajnymi Bractwa, członkami organów Bractwa, pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

 1. Zabronione jest zbywanie, przekazywanie majątku Bractwa osobom, o których mowa w §31 pkt 4, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Bractwa na rzecz osób, o których mowa w §31 pkt 4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Bractwa.
 3. Zabronione jest nabywanie przez Bractwo na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w §31 pkt 4.
 4. Gospodarka finansowa jest jawna i prowadzona przez Zarząd Bractwa z zachowaniem roku kalendarzowego jako okresu rozliczeniowego.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia natury technicznej i ceremonialnej

§ 32

 1. Regulaminy strzelań opracowane zostaną przez Zarząd Bractwa zaś uchwalone przez Walne Zebranie Bractwa.
 2. Przepisy dotyczące umundurowania, klejnotów oraz odznaczeń Bractwa i występowanie w nich określa odrębny przepis opracowany przez Zarząd Bractwa i zatwierdzony na Walnym Zebraniu Bractwa. Przepis musi być zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem.
 3. Insygnia Bractwa można nosić tylko podczas uroczystości Bractwa lub uczestnictwa w innych obchodach, naradach, zjazdach związanych z Bractwem.

ROZDZIAŁ VII

Zmiany w Statucie i Rozwiązanie się Bractwa

§ 33

 1. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Bractwa mogą zapaść wyłącznie na Walnym Zebraniu Bractwa, kwalifikowaną większością 9/10 głosów ważnych, przy obecności na zebraniu co najmniej 9/10 liczby członków Bractwa mających bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Bractwa, likwidatorami są członkowie Zarządu Bractwa, jeśli Walne Zebranie Bractwa nie wyznaczy innych likwidatorów.
 3. Pozostały po likwidacji majątek Bractwa, zostanie przeznaczony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Bractwa stanowiącą o rozwiązaniu Bractwa. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Bractwa, likwidatorzy przekażą na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego lub wybrane przez siebie stowarzyszenie o podobnych celach.

Kołobrzeg, 29 lipca 2011 r.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Złotej 3/9 78-100 Kołobrzeg, z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 512-583-918. Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa..

Copyright © 2015-2023 GRH Kołobrzeg, tel. 500 166 222. Wszelkie prawa zastrzeżone.